Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Ma Vương - Open 13h ngày 10/04/2022

OPEN BETA 16H NGÀY 02/10/2021

Máy chủ : Ma Vương

Exp : 50x

Drop : 20%

Quản lý tài khoản : http://id.ss2.vn/MV

Thời gian sự kiện : http://ss2.vn/Event

Phân bố máy chủ : 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 2000 point.

 

Giới hạn reset: